Algemene voorwaardenArt. 1 – Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welk beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden en ziet hij af van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden welke niet tegenstelbaar zijn aan The Belgian.

Art. 2 – Prijzen
Al onze prijzen zijn uitgedrukt in euro exclusief BTW, Recupel en Bebat, tenzij anders vermeld.

Art. 3 – Forfaitair karakter van de opgave
De prijscalculatie is projectgebonden en kan ons bijgevolg binden in functie en binnen de parameters van de ons meegedeelde specificaties van elk project. Deelprijzen kunnen niet weerhouden worden voor een ander project of een gewijzigd project, die deelprijzen zijn informatief van aard.

Art. 4 – Wijzigingen
Voor zover de meerwerken geen deel uitmaken van een specifieke post opgenomen in de beschrijvende meetstaat zullen meerwerken verrekend worden op basis van een aparte offerte, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan ons meegedeeld. Bijkomende wensen van onze klanten, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken en andere zaken die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in onze offertes, zijn niet in de prijs inbegrepen. Als The Belgian op verzoek van de klant met de werkzaamheden begint voordat een bestelling ondertekend is, stemt de klant ermee in om de factuur te voldoen voor de uitgevoerde services tegen de prijs die The Belgian heeft aangeduid in de offerte en conform de algemene voorwaarden.

Art. 5 – Facturatie & betaling
Eerste bestelling: contante betaling. Volgende bestellingen: 30% voorschot bij ondertekening bestelbon en/of aanvang der werken (betaling binnen de 8 dagen); 60% volgens vordering der werken; 10% saldo bij oplevering, in het geval van onderhoud is 100% van het bedrag betaalbaar in één keer. Bij gedeelte leveringen die uitgevoerd zijn, heeft The Belgian het recht om deze pro rata te factureren. Betalingsvoorwaarden: 30 dagen factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien een bankwaarborg vereist is, dan wordt de bestelbon verhoogd met 3% (met een minimum van € 500) teneinde de kosten te dekken.

Art. 6 – Gebrek aan betaling
Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een intrest van 12% verschuldigd zijn op de openstaande facturen. Additioneel zal op de bedragen welke op de vervaldag verschuldigd blijven, van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van € 125. Eén laattijdige betaling brengt van rechtswege de opeisbaarheid van alle facturen met zich mee. Bovendien zal The Belgian na een opzegtermijn van 15 dagen het recht hebben om de werken stop te zetten op risico van de klant, nog afgezien van schadeloosstellingen, intresten en ontbinding van het contract ten nadele van de klant. In geval van betwisting kan de klant de betalingstermijnen voor geleverde diensten niet opschorten, verlengen of wijzigen.

Art. 7 – Leveringstermijnen, leverings- & verzendingskosten
Tenzij anders is overeengekomen, zijn de in de overeenkomst genoemde leveringstermijnen slechts een schatting: een eventuele vertraging kan nooit aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding. Al onze prijzen zijn geldig voor een eenmalige levering van het te monteren materiaal. In geval van deellevering zullen de transportkosten aangerekend worden:
– bij leveringen van < € 1000 netto aan geactualiseerde dagprijs
– bij leveringen van > € 1000 netto: geen verzendingskosten (tenzij deellevering)
– bij export-leveringen: verzendingskosten niet inbegrepen
Bestellingen op afroep dienen binnen de 6 maanden afgeroepen te worden. Daarna dienen alle goederen opgenomen te worden door klant of wordt de prijs van de nog openstaande artikelen geactualiseerd. Elk verzoek van de klant om de in de bestelling specificaties beschreven werkzaamheden te beperken, uit te breiden of te wijzigen, ongeacht de aard ervan, dienen de effecten op de prijs en de termijnen verplichtend te worden vastgelegd in een offerte dat door The Belgian en de klant wordt ondertekend. The Belgian heeft de mogelijkheid om het verzoek van de klant in te willigen of te weigeren. Eigendomsoverdracht: De installatie worden pas uw eigendom nadat de hoofdsom en de nevenbedragen zijn betaald. De risico-overdracht vindt plaats bij de levering van de materialen ter plaatse.

Art. 8 – Geldigheidsduur offerte
Al onze offerten zijn geldig tot 2 weken na offertedatum, tenzij anders vermeld. Al onze project- offerten zijn gebaseerd op het uitvoeren van de dienstverlening tijdens de normale werkuren (stelsel van 39-urenweek). Buiten deze normale werkuren zullen alle extra dienstverleningen en/of verplaatsingen worden aangerekend tegen het op dat ogenblik geldende tarief.

Art. 9 – Ontwerpbegeleiding voor projecten
– het gedetailleerd uitwerken van het beveiligingsplan, in overeenstemming met de gestelde eisen en/of het lastenboek
– het uittekenen van het principeschema en andere schema’s (lay-out, klemmenstrook en bedrading)
– het configureren van de centrale(s)
– het leveren van het logboek en het as-built plan

Art. 10 – Projectplanning, in bedrijfstelling en keuring
– het opmaken van het projectplan in samenspraak met andere partijen
– de assemblage, bekabeling en testen van centrale, alsook de programmatie ervan
– de opvolging en controle van de werken (vooruitgang, plaatsing, coördinatie)
– Check van installatie in basis voorzien. Indien uittesten van alle apparaten alsook van alle sturingen vereist is, zal dit gebeuren in meerprijs en in samenwerking met het installatiebedrijf- de in bedrijfstelling en de uitleg voor de eindgebruiker
– indien vermeld (meerprijs): organisatie en begeleiding van de keuring door een bevoegd certificatieorganisme

Art. 11 – Zijn niet-inbegrepen in artikels 9 en 10 tenzij anders vermeld
de plaatsing van de apparaten en het ophangen van centrales
het binnenbrengen, het aansluiten, het leveren van de installatiematerialen), het markeren en het uittesten van de bekabeling
het ter beschikking stellen van hoogtewerkers, ladders e.a. en de verantwoordelijkheid voor het materiaal geleverd op de werf
de herstelling van eventuele bekabelingsproblemen en van diverse beschadigingen (muren, plafons, vloeren)
het ter beschikking stellen op de werf van de veiligheidsmaterialen alsook van een veiligheidscoördinator
-De optie om interventies binnen 8 uur uit te voeren, kan steeds aangevraagd worden

Art. 12 – Elementen die een impact kunnen hebben op de goede werking van de installatie
Indien er elementen zijn/ontstaan die de goede werking van de installatie kunnen belemmeren, dient The Belgian zo snel mogelijk op de hoogte gebracht te worden door de klant.

Art. 13 – Waarborg
De garantieperiode is vastgesteld op 12 maand na oplevering. Deze waarborg geldt niet voor de beschadiging veroorzaakt door onachtzaamheid van de klant of hun medewerkers, door ongepast gebruik of een ongepaste exploitatie of door elke andere oorzaak die niet te wijten is aan The Belgian. Onze waarborg vervalt wanneer nieuwe toestellen door derden in de The Belgian installaties geïntegreerd en/of vervangen worden. De waarborg dekt vervanging of herstelling van onderdelen exclusief prestaties. Reiskosten en overnachtingen zijn ten allen tijde uitgesloten.
Zodra de indienststelling beëindigd is, dient de opdrachtgever over te gaan tot de voorlopige oplevering van de werken. Kleine onvolkomenheden of onafgewerktheden, waarvan de waarde minder dan 10% van de aannemingssom beloopt, kunnen geenszins worden ingeroepen om de voorlopige oplevering te weigeren. In voorkomend geval dient de opdrachtgever slechts te betalen ten belope van wat voor aanvaarding in aanmerking is genomen en zullen de eventuele gebreken binnen de maand worden verholpen. Als de opdrachtgever nalaat om aan deze oplevering deel te nemen, of zich geldig laten vertegenwoordigen binnen 15 dagen na hierom verzocht te zijn, dan wordt de voorlopige oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van 15 dagen.
Als de klant de installaties gebruikt, als de as built dossiers hem werden overhandigd, als hij daadwerkelijk een installatie in bezit krijgt zonder voor ontvangst te hebben getekend, zelfs voorlopig of als de geuite voorbehouden klein zijn, wordt ervan uitgegaan dat deze oplevering zonder voorbehoud van de klant heeft plaatsgevonden op de datum waarop de installatie in gebruik is genomen, het ‘as built’- dossier is overhandigd of de installatie in bezit is gekregen.

Art. 14 – Kwaliteit / Veiligheid / Milieu (KVM)
The Belgian beschikt over het ISO 9001- en het VCA** certificaat. Ingevolge het K.B. van 25 januari 2001 (BS 7 februari 2001) betreffende de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, de aanduiding
en vergoeding van een veiligheidscoördinator berusten niet bij The Belgian. De kosten verbonden aan een veiligheidscoördinatie zijn niet in onze offerte inbegrepen. Kosten verbonden aan verschuiving(en) van uitvoeringstermijn t.g.v. veiligheidsmaatregelen opgelegd door de veiligheidscoördinator worden niet opgevangen in de prijscalculatie.

Art. 15 – Terugname van goederen
Terugzendingen zijn enkel mogelijk voor standaard materialen en mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord vanwege The Belgian en voor zover de goederen bij retour zich ongebruikt, onbeschadigd en in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden. Verzendingskosten alsook het risico voor verzending zijn voor rekening van de klant. Een vergoeding van 15% op de oorspronkelijke verkoopprijs wordt in rekening gebracht bij elke terugzending voor de kosten van logistiek, controle, gedeeltelijk verlopen fabrieksgarantie, herconditionering en stockering.

Art. 16 – Boetes en schadeloosstelling
Indien niet uitdrukkelijk elders vermeld of verwezen, is er geen boeteclausule van toepassing. De som van alle boetes, schadevergoedingen, extra kosten en compensaties van welke aard ook welke de klant van The Belgian zou kunnen vorderen, zijn steeds beperkt tot maximum 5% van het bedrag van de bestelling, waartoe de aansprakelijkheid van The Belgian beperkt is. De aansprakelijkheid van The Belgian dekt noch de indirecte of gevolgschade, noch de immateriële schade zoals productieverlies, inkomstenderving of immobilisatiekosten.

Art. 17 – Vertrouwelijkheid
De voorwaarden en inhoud van dit document, en alle andere informatie die door beide partijen ter beschikking wordt gesteld in verband met dit document en/of, van een later, tussen de betrokken
partijen af te sluiten overeenkomst, zijn strikt vertrouwelijk. De vertrouwelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van deze offerte of van de overeenkomst. De partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke informatie niet aan derden mee te delen in welke vorm of manier dan ook. Dit omvat alle studies, plannen en/of prijsvoorstellen en varianten. De contractuele relaties tussen The Belgian en klanten worden exclusief beheerst, in volgorde van belangrijkheid, door (i) de bijzondere voorwaarden van The Belgian, met name haar offertes, ontvangstverklaringen, opdrachtbevestigingen, leveringsbonnen, enz (ii) de handelsbescheiden en technische documenten van de klant voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door The Belgian zijn aanvaard en (iii) onderhavige algemene voorwaarden. De verkoop en de uitvoering van de werken hieraan verbonden, beschreven in de offerte van The Belgian, sluiten iedere juridische relatie uit met iedere andere persoon dan de klant in het bijzonder met de bouwheer of de algemene aannemer indien deze laatste verschillend is van de klant.

Art. 18 – Overmacht/termijnen
In het geval van overmacht wordt/worden de einddatum/data voor de uitvoering van de bestelling van rechtswege net zolang uitgesteld als de betreffende vertraging duurt. Als een partij gedurende meer dan drie maanden wordt getroffen door overmacht, heeft elk van de partijen de mogelijkheid
om de bestelling te verbreken bij aangetekende brief en wordt The Belgian schadeloos gesteld
voor de kosten die reeds zijn gemaakt voor de uitvoering van de bestelling. De uitvoerings- en
leveringstermijnen zijn indicatief en zullen zo veel mogelijk gerespecteerd worden. Elke vertraging
in hoofde van de klant in de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen (zoals de overhandiging
van de documenten, de goedkeuring van de documenten, de mededeling van info, de inspecties
de wijziging van de planning, enz) kan aanleiding geven tot een herziening van de termijnen en
desgevallend, een prijsaanpassing (bijvoorbeeld om rekening te houden met opslagkosten).

Art. 19 – Verbreking/annulering
Het niet respecteren van gelijk welke verplichting van de klant geeft The Belgian het recht om, van rechtswege en zonder gerechtelijke tussenkomst, de bestelling geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is aan de klant, indien hij, ondanks
een schriftelijke kennisgeving via aangetekende brief met ontvangstbewijs, niet verhelpt aan de
situatie binnen de acht dagen na ontvangst van voormelde brief. The Belgian heeft dan bovendien
eveneens het recht om de reeds geleverde hardware terug te nemen, om schadevergoeding
te vragen voor de geleden schade en om uit dien hoofde ten minste en zonder afbreuk aan het
recht van The Belgian om hogere schadevergoedingen te vragen reeds de gestorte bedragen te
behouden of, wanneer er geen voorschot is betaald, 15% van het bestellingsbedrag als schade loosstelling in rekening te brengen. Dit is ook van toepassing in geval van totale of gedeeltelijke
annulering van de bestelling op eenzijdige beslissing van de klant voor welk motief dan ook.

Art. 20 – Softwarelicentie
The Belgian verstrekt aan de klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de
software die uit hoofde van de bestelling exclusief is verleend voor gebruik ten behoeve van de
hardware en in de vestigingen die in de bestelling zijn vastgelegd. De klant mag de software niet
geheel of gedeeltelijk ontleden, disassembleren of decoderen.

Art. 21 – Klachten
Gebeurlijke klachten dienen aangetekend binnen de 8 dagen na levering toegestuurd te worden. Na deze termijn worden onze gedane leveringen van werken of goederen als aanvaard beschouwd. Binnen dezelfde termijn van 8 dagen na datum van de factuur dienen eventuele factuurprotesten aangetekend toegestuurd te worden. Na deze termijnen worden eveneens de facturen als aanvaard
beschouwd, met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden. In elk geval zal elk protest
dienen te geschieden vòòr de voortverkoop en vòòr het gebruik van de goederen en de lokalen.

Art. 22 – Ontbindend beding
Zo een factuur niet wordt betaald op haar vervaldag, zal de overeenkomst van rechtswege
ontbonden zijn doordat de verkoper hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en
zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. De verkoper heeft in dit geval het recht om geleverde
goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken. Daarenboven zal een
schadevergoeding van 15% van de prijs, met een minimum van € 70 verschuldigd zijn en 12% rente op jaarbasis.

Art. 23 – Toepasbare wet en bevoegde rechtbanken
De overeenkomst wordt door het Belgisch recht beheerst. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Beveiligingsoplossingen

 • Branddetectie

  Uw bedrijf zien opgaan in vlammen is iets wat je absoluut wilt vermijden. Bij een net ontstane brand is het heel belangrijk dat deze snel wordt opgemerkt door de nodige branddetectie, zodat er ook meteen kan worden gehandeld om erger te voorkomen.

  Lees meer
 • Brandbestrijding

  Wat als onze detectiesystemen een beginnende brand opmerken en lokaliseren? Dan dienen we volgens de wetgever en codex hierop een bluspoging te ondernemen in veilige omstandigheden. Dit kan je dan ook best uitvoeren met betrouwbare blusmiddelen.

  Lees meer
 • Camerabewaking

  Vandaag de dag wordt de behoefte aan camerabewaking steeds groter. Opgenomen beelden van bewakingscamera’s worden steeds vaker gebruikt om twijfel weg te nemen of bewijzen aan te brengen.

  Lees meer
 • Inbraakbeveiliging

  Iedereen kent wel iemand waar reeds ingebroken is. Daarom is het verstandig om te investeren in een inbraaksysteem dat tot op de puntjes is uitgewerkt. Een inbraakdetectiesysteem zorgt voor veiligheid en zekerheid.

  Lees meer
 • Toegangscontrole

  In vergelijking met het klassieke slot heeft elektronische toegangscontrole een pak voordelen. U heeft vast al eens een sleutel verloren en dan kent u het ongemak dat dit met zich meebrengt om de sloten te laten veranderen en nieuwe sleutels uit te delen.

  Lees meer
 • Gebouwbeheer

  Heeft u een branddetectie, inbraak-, toegang- en camerasysteem van verschillende merken? En wenst u één of al deze systemen te laten communiceren en visualiseren via één platform? 

  Lees meer
 • Intercom

  Bij videofonie zorg je er voor dat je steeds weet wie er aan uw deur staat. Het bekijken van dit beeld kan zowel via een binnenpost gebeuren als via uw smartphone.

  Lees meer

Nieuws

 • The Belgian in FOKUS Industrie

  Voor de nieuwe campagne van FOKUS Industrie kwamen ze bij The Belgian aankloppen.Fokus magazine is te verkrijgen bij de volledige oplage van De Standaard.Lees hieronder het volledige interview!Lees meer
 • Goed Vakmanschap in Brandveiligheid

  Een werkgroep bij Agoria heeft, onder leiding van de voorzitter en onze CEO Walter Tonoli, regels van goed vakmanschap in de brandveiligheid opgesteld met als thema “Waarschuwing, Melding en Alarm”. Dit document kan gratis gelezen worden op: Goed Vakmanschap – Waarschuwing, Melding en Alarm Zoekt u...Lees meer
 • The Belgian op Kanaal Z

  Afgelopen weekend was The Belgian te zien in ‘Alle zaken op een rijtje’ van Kanaal Z. Waarom? Omdat wij met innovatieve producten zoals de intelligente koortsscanner steeds proberen inspelen op de actualiteit. Daarnaast blikken we ook terug op de gewonnen...Lees meer
 • Intelligente koortsscanner

  Overal is te zien hoe bedrijven, ziekenhuizen, supermarkten, … omgaan met het Corona virus. Eén  van de oplossingen om de verspreiding tegen te gaan is om de koorts van de bezoekers en medewerkers te scannen aan de ingang. The Belgian...Lees meer