Wetgeving Branddetectie

Verplichtingen van de beheerder/gebruiker conform NBN S21-100 

Gebruik van het systeem 

De beheerder moet er over waken dat aan alle eisen vermeld in Artikel 10 van de NBN S 21-100-1 voldaan is. In dit verband dient de beheerder er over te waken dat het personeel hierover geïnformeerd en opgeleid is 

Specifiek: 

 • De installatieplannen en/of de lijsten met de zones moeten zichtbaar opgehangen worden op een duurzame draagstructuur in de nabijheid van de brandcentrale(s) 
 • Bij de uitbating van het gebouw moeten volgende punten gerespecteerd worden: 
  • het systeem moet in overeenstemming blijven met alle eisen in onderhavig document; 
  • onderhoud en periodieke controles moeten in een planning opgenomen zijn; 
  • het systeem moet in een goede staat van werking gehouden worden; 
  • ongewenste alarmen moeten vermeden worden; 
  • het systeem moet aangepast worden indien er belangrijke wijzigingen bij het gebruik of de configuratie van het gebouw plaatsvinden; 
  • het register met gebeurtenissen (logboek) moet bijgehouden worden en alle gebeurtenissen met betrekking tot of afkomstig van het systeem moeten erin opgetekend worden; 
  • de uitvoering van het onderhoud op de voorziene tijdstippen (zie Artikel 11). 
 • Het register met gebeurtenissen (logboek) moet toegankelijk zijn, bij voorkeur in of in de nabijheid van de brandcentrale (op papier of digitaal). 

De verificatie en het onderhoud 

 • De beheerder moet zich vergewissen van de goede werking en het onderhoud van zijn installatie. 
 • De verificatie zoals gedefinieerd in de paragraaf 11.3 van de NBN S 21-100-1 moet gerealiseerd worden door de beheerder. Dit bevat minimale dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse verificaties. 
 • De beheerder moet de gespecialiseerde onderneming die belast is met het onderhoud informeren zodanig dat deze alle nodige acties kan ondernemen. 
 • Het preventieve en curatieve onderhoud moet gerealiseerd worden door een gespecialiseerde onderneming gecertificeerd door een certificatie-instelling voor de taken vermeld in Artikel 11 van de NBN S 21-100-1 voor het geïnstalleerde materiaal. 
 • Het preventieve onderhoud moet minstens 1 maal per jaar uitgevoerd worden. 
 • The Belgian is een gecertificeerde gespecialiseerde onderneming. 

Periodieke controle van de conformiteit 

 • De branddetectie- en brandalarmsystemen moeten minstens om de 3 jaar gecontroleerd worden volgens de procedure beschreven in paragrafen 9.2.3 en 9.2.5 van de norm NBN S 21-100-1 
 • Elke controle moet gerealiseerd worden door een controleorganisatie voor de taken die gedefinieerd zijn in de paragraaf 9.2 van de NBN S 21-100-1 
 • De controleorganisatie moet geaccrediteerd zijn als een type A volgens de NBN EN ISO 17020 door een accreditatie instelling behorende tot de “Multilateral Agreement (MLA)” van de “European Cooperation for Accreditation (EA)”. De controleorganisatie moet branddetectie volgens NBN S 21-100-1 in haar toepassingsdomein hebben. 

Basisvoorschriften: NBN S21-100 

01/09/1986 NBN S21-100 Opvatting van algemene installaties voor automatische branddetectie door puntdetector.  
 02/12/1992  23/08/1996  03/04/2008  04/08/2006  04/08/2006 NBN S21-100/A1 – Addendum 1 aan NBN S21-100  NBN S21-100/A2 – Addendum 2 aan NBN S21-100  NBN S21-100/A3 – Addendum 3 aan NBN S21-100  NBN S21-100/A4 – Addendum 4 aan NBN S21-100  NBN S21-100/A5 – Addendum 5 aan NBN S21-100 
22/08/2014 NBN/DTD S21-100-1 Branddetectie- en brandmeldsystemen – Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud.  NBN/DTD S21-100-2 Branddetectie- en brandmeldsystemen – Deel 2: Kwalificaties en competenties  
09/11/2015 Sinds 9 november 2015 is de nieuwe branddetectienorm NBN S21-100 in voege. De vernieuwde norm NBN S21-100 deel 1 en 2 zijn gepubliceerd in het Belgisch staatsblad 
Deze normen kunnen aangekocht worden op:  http://www.nbn.be/nl/catalogue/standard/nbn-s-21-100   

Basisnormen voor alle nieuwe gebouwen 

KB 12/07/2012 (BS 21/09/2012) “Koninklijkbesluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.” Belangrijke aanpassingen.  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=KB_20120921.pdf&lang=nl 
KB 01/03/2009 (BS 15/07/09) “Koninklijkbesluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen.” Bijlage 6 Industriële gebouwen.  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=AR1Mars2009ToutFrNl.pdf&lang=fr 
KB 18/09/2008 (BS 16/10/08) “Koninklijk besluit tot bepaling van de procedure en de voorwaarden volgens welke de afwijkingen op de basispreventienormen worden toegestaan”  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=AR18septembre2008ProcedureDerogations.pdf&lang=nl 
KB 18/07/2008 (BS 16/10/08) “Koninklijk besluit tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de commissie voor afwijking”  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=AR18juillet2008CompositionFctnmtCommission.pdf&lang=nl 
KB 13/06/2007 (BS 05/05/03) “Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen”  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=AR_2007_06_13_normes_de_base_Rf.pdf&lang=nl 

Kinderopvang 

19/09/2008 Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang. Bijlage – Minimumvoorwaarden voor de gebouwen of gedeeltes van gebouwen die niet onder het toepassingsgebied van de federale basisnormen vallen als vermeld in artikel 2, derde lid.  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=AGFL2008_09_19AccueilEnfantsNL.pdf&lang=nl 

Kinderdagverblijven 

05/10/2001 Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen.  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=AGFl05-10-01Nl.pdf&lang=nl 
15/07/2002 Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2001 houdende de normen voor de preventie van brand en ontploffing, waaraan de erkende kinderdagverblijven moeten voldoen.  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=AGFl15-07-02OnthaalNl.pdf&lang=nl 

Buitenschoolse opvang 

10/12/2003 Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang.  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=AGFl24-10-03Nl.pdf&lang=nl 

Mini crèches 

01/10/2004 Besluit van de Vlaamse regering houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches.  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=AGFl01-10-04FrNl.pdf&lang=nl 

Ziekenhuizen 

06/11/1979 KB tot vaststelling van de normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten voldoen. 
06/11/1979 Reglementering van de brand- en paniekbeveiliging in de ziekenhuizen.  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=AR06_11_79FrNl.pdf&lang=nl 

Parkeergebouwen 

17/05/2007 KB tot vaststelling van de maatregelen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gesloten parkeergebouwen moeten voldoen om LPG-voertuigen te parkeren.  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=AR17-05-2007ParkingsVehiculesLPG_FR_NL.pdf&lang=nl 

Rusthuizen 

BVG 09/12/2011 (BS 09/03/12) “Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen.”  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=2012-03-09_BVR_Ouderen.pdf&lang=nl 

Toeristische logiesverstrekkende inrichtingen 

Belg. Staatsblad 2017.04.21 17 MAART 2017 – Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen  waaraan het toeristische logies moet voldoen  Dit besluit is in werking getreden op 1 april 2017. 

Stadions 

KB 02/06/1999 “Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen”  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=AR02-06-99FrNl.pdf&lang=nl 
KB 26/11/2002 (BS 20/12/02 “Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen”  http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=na_fire&doc=AR26-11-02FrNl.pdf&lang=nl 

Studie automatische branddetectiesysteem dient uitgevoerd conform: 

 • De van kracht zijnde reglementeringen volgens het gewest, de gemeenschap, het lokale bestuur en de bestemming van het gebouw. 
 • De NBN S21-100, met name als de reglementering dit vereist, of de NTN ANPI 162 als de NBN S21-100 niet noodzakelijkerwijze wordt opgelegd door de reglementering. 
 • De bijkomende specificaties die zouden zijn opgenomen in het contractueel vastgelegde lastenboek. 
  NB: Deze specificaties mogen niet in tegenstrijd zijn met de voorschriften van de vorige 2 punten die voorrang hebben. 
 • Als het technisch niet mogelijk is om de installatie uit te voeren conform de bovenvermelde referentiedocumenten worden de afwijkingen en de motivering ervan opgenomen in de lijst van afwijkingen zoals dit voorzien is in de NTN 162. 

Externe controles 

 • Het nagaan of de automatische detectie-installatie conform is met de norm NBN S21-100 geschiedt door een bevoegde instelling, die hiervoor is uitgerust. Dit organisme is een v.z.w. gespecialiseerd in de keuring van branddetectieinstallaties. 
 • Conform NBN S21-100 en zijn addenda dienen de installaties om de drie jaar gekeurd te worden door een bevoegde instelling die hiervoor uitgerust is. Deze instelling is een v.z.w. gespecialiseerd in de keuring van branddetectieinstallatie. 
 • The Belgian biedt haar diensten aan om deze keuring te begeleiden 

Woningen 

10 MAART 2017 – Decreet houdende wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode,  wat het verbeteren van de brandveiligheid door het algemeen invoeren van optische rookmelders voor woningen  betreft Nvdr: Op 1.01.2020 zullen alle woningen in Vlaanderen uitgerust moeten zijn met rookmelders. 

Bent u graag op de hoogte? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Inschrijven

Contacteer ons voor uw service oplossingen

Contacteer ons